LES 16 KATAS DU SHORIN RYU


 

2 katas éducatifs

FUKYU GATA ICHI
FUKYU GATA NI


Les 3 NAIHANCHI redéfinis par Maître ITOSU

NAIHANCHI SHODAN
NAIHANCHI NIDAN
NAIHANCHI SANDAN

  Naihanchi Shodan


Les 5 PINAN créés par Maître ITOSU

PINAN SHODAN
PINAN NIDAN
PINAN SANDAN
PINAN YONDAN
PINAN GODAN


Les katas Originels du SHURITE

ITOSU PASSAI
MATSUMURA PASSAI

KUSHANKU SHO

KUSHANKU DAI

CHINTO
GOJUSHIHO